Nacházíte se: AČN > AČN > Morální kodex

Vítejte na stránkách kvalitního nábytku

Závazný morální kodex člena Asociace českých nábytkářů

 • Jako členové Asociace českých nábytkářů vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno Asociace. 
 • Členství v Asociaci budeme prezentovat vhodnou formou ve všech svých podstatných reklamních a propagačních materiálech, pokud tomu nebrání jiné skutečnosti. 
 • Jako členové Asociace českých nábytkářů se zavazujeme trvale sledovat závazné předpisy České republiky týkající se předmětu našeho podnikání a budeme je respektovat.
 • Zaručujeme se, že kvalita námi prodávaných výrobků a služeb odpovídá normám platným v Evropské unii a v České republice. To platí i pro materiály, které používáme ve výrobě a při konstrukci nábytku. 
 • Nad rámec povinností daných legislativou se zavazujeme provozovat předmět našeho podnikání morálně a čestně a usilovat o nápravu neetického chování v našem oboru. 
 • Řádné plnění uzavřených smluv a ujednání se svými zákazníky, dodavateli a vlastními zaměstnanci považujeme za základ obchodních vztahů. 
 • Vůči svým zaměstnancům uplatňujeme pozitivní, nediskriminační a přátelský přístup a budeme potírat negativní jevy na pracovištích. 
 • Zavazujeme se v rámci možnosti naší společnosti, provozovat předmět našeho podnikání s velikou ohleduplností k životnímu prostředí. 
 • Jsme si vědomi, že porušení tohoto kodexu může mít za následek naše vyloučení z Asociace českých nábytkářů.


Verbindlicher Moralkodex für die Mitglieder des Verbands der Tschechischen Möbelhersteller


 • Als Mitglied des Verbands der Tschechischen Möbelhersteller hat man sich so zu verhalten, dass immer der gute Name und Ruf des Verbands bewahrt wird.
 • Die Präsentation der Verbandsmitgliedschaft erfolgt in geeigneter Form in allen wesentlichen Reklame- und Werbematerialien, sofern keine anderen Tatsachen dagegen sprechen. 
 • Als Mitglied des Verbands der Tschechischen Möbelhersteller ist man verpflichtet, sich stets an die verbindlichen Vorschriften in Bezug auf unseren Unternehmensgegenstand zu halten und zu respektieren.
 • Es wird garantiert, dass die Qualität unserer verkauften Produkte und Leistungen den geltenden Normen in der Europäischen Union und in der Tschechischen Republik entspricht. Dies gilt auch für die Materialien, die von uns bei der Produktion und Konstruktion der Möbel verwendet werden. 
 • Über den Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten hinaus wird garantiert, dass wir unsere unternehmerische Tätigkeit auf moralische und ehrliche Art und Weise betreiben und dass wir bestrebt sind, unethisches Verhalten in unserem Bereich abzustellen.
 •  Die ordnungsgemäße Erfüllung der abgeschlossenen Verträge und Absprachen mit unseren Kunden, Lieferanten und eigenen Angestellten gilt als Basis für die entsprechenden Geschäftsbeziehungen. 
 • Gegenüber den Angestellten ist positiv, nicht diskriminierend und freundlich aufzutreten und gegen negative Vorkommnisse am Arbeitsplatz ist entsprechend vorzugehen. 
 • Im Rahmen der Möglichkeiten unserer Gesellschaft wird garantiert, dass wir im Rahmen unserer unternehmerischen Tätigkeit sehr schonend mit der Umwelt umgehen. 
 • Wir sind uns bewusst, dass ein Verstoß gegen diesen Kodex unseren Ausschluss aus dem Verband der Tschechischen Möbelhersteller zur Folge haben kann.